Skip to main content
Wprowadzenie produktu Autonomicznego Wózka Widłowego na rynek poprzez oznakowanie znakiem CE

Realizacja projektu trwa od 27.05.2020r. do 26.11.2020r.

Wprowadzenie produktu Autonomicznego Wózka Widłowego

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci zestawu modernizacyjnego dla Autonomicznego Wózka Widłowego (określanego akronimem AWW). 

Zestaw modernizacyjny jest dedykowanym produktem dla wózków widłowych niewyposażonych w funkcje autonomicznej jazdy, czy też autonomicznego wykonywania zadań logistycznych takich jak: transport poziomy, podnoszenie ładunków, holowanie ładunków na przyczepach, czy też składowanie ładunków. Wyposażenie wózków widłowych w tą funkcję drastycznie redukuje ilość niezbędnych operatorów do obsługi wózków widłowych. Projekt ma za zadanie przeprowadzenie procesu oceny ryzyka takiego produktu, dostosowanie techniczne produktu w celu minimalizacji tego ryzyka oraz oznaczanie produktu znakiem CE.
Oznaczanie CE jest wymagane dla każdej maszyny na terenie Polski.

Projekt oznakowania znakiem CE

Realizacja projektu trwa od 27.05.2020r. do 26.11.2020r.

Logotypy partnerów projektu

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie: 2.5 Programy akceleracyjne.

 

www.facebook.com/LodzkaSSE/

 

https://www.facebook.com/startupsparkio/