Skip to main content
System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych

Realizacja projektu obejmowała okres od 1 września 2017r. do 31 lipca 2019r.

Projekt B+R dla AGV

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Realizacja projektu obejmowała okres od 1 września 2017r. do 31 lipca 2019r.

Głównym celem działań jest wzrost innowacyjności, a przez to także konkurencyjności firmy Inovatica na rynku polskim i europejskim poprzez opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu w postaci Systemu Świadomości Sytuacyjnej zwanym dalej jako system 3S. Opracowanie to zostało dokonane poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

3S jest to system składający się z specjalistycznego sprzętu i autorskiego oprogramowania, dedykowanego dla pojazdów sterowanych za pomocą sterowników elektronicznych. Założeniem projektu jest, że pojazdy będą poruszać się w określonych warunkach rzeczywistych dla dwóch przypadków biznesowych:
• W rolnictwie – autonomiczne pojazdy rolnicze
• W logistyce – pojazdy autonomiczne w przestrzeniach zamkniętych poruszające się po wcześniej ustalonych trasach w halach.

Grupę docelową stanowią podmioty produkujące/dystrybuujące zautomatyzowane systemy maszyn rolniczych oraz pojazdy/urządzenia transportu wewnątrz magazynowego.

Projekt badawczy z unijnym finansowaniem